Ocak 2019

IBM Firması tarafından geliştirilen ve çok sayıda versiyonu bulunan SPSS programı adını İngilizce Statistical Package for the Social Sciences (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı) kelimelerinin kısaltılmasından almaktadır. Her ne kadar sosyal bilimler için istatistik programı olarak adlandırılsa da eğitim, sağlık ve fen bilimlerine ilişkin verilerin analizinde sıklıkla kullanılmaktadır. SPSS programı oldukça basit bir görünüme sahip ve kolaylıkla kullanılabilin bir programdır. Programın veri giriş alanı Microsoft Excel sayfasına benzemektedir. Dolayısıyla excele girilen veriler kolayca SPSS programına aktarılabilmektedir. Nicel anketler ve ölçekler yoluyla elde edilen veriler SPSS’de analiz edilebilir. SPSS ise frekans, ortalama, toplama gibi istatistikler yapılabilir. Anket yoluyla elde edilen cinsiyet, eğitim

Zaman zaman veriler ankette yer alan açık uçlu sorularla elde edilir. .Analiz edilmesi için bu verilerin gruplanması gerekebilir. Örneğin 15 ile 55 yaş arası 210 kişiden elde edilen “yaş” verileri dağınık olarak aşağıda görüldüğü gibidir: 15 32 33 19 36 39 37 40 45 49 32 17 21 42 21 34 30 36 38 33 42 16 44 46 50 40 19 38 50 28 16 44 45 25 32 37 44 33 51 21 48 23 26 19 30 37 34 36 46 39 50 38 41 45 22 34 27 30 40 52 28 37 17 39 40 52 15 52 34 49 33 16 40 42 22 39 46 48 34 50 42 32 52 55 23 52 37 22 45 15 21 44 36 47 48 53 51 37 21 28 50 49 53 44 17 40 23 37 16 50 25 53 30 30 54 33 20 25 15 16 46 47 36 41 34 51 40 48 54 34 52 15 24 49 15 17 47 30 48 37 54 23 20 21 37 40 38 32 48 46 41 23 40 47 53 38 55 49 32 30 55 30 34 26 18 28 47 51 19 38 55 41 17 40 44 33 24 36 55 26 40 50 53 42 54 25 38 51 24 36 28 29 19 24 30 47 19 54 33 55 42 37 19 21 46 41 33 49 36 38 Excel programı yardımıyla en küçük ve en büyük değer kolaylıkla belirlenebilir. Vveriler gruplanırken şöyle bir yol izlenir. - En büyük yaştan en küçük yaş çıkarılarak fark bulunur: 55-15= 40 - Grup sayısı belirlenir. Araştırmacının isteğine bağlıdır. 5 olarak kabul edelim. - Fark grup sayısına bölünerek aralık belirlenir: 40/5=8 - Gruplar şöyle oluşacaktır: 15- (15+7)22 (İlk değer dahil edildiğinde aralık 8 olacaktır). : 23-30 : 31-38 : 39-46 : 47-55           Excel programı yardımıyla veriler küçükten büyüğe

Tez, makale gibi akademik araştırmalar nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılarak yapılabilir. Çalışma sadece nitel ya da nicel yapılabileceği gibi ikisi bir arada da yapılabilir. Nitel araştırma çoğunlukla sosyal bilimler ve eğitim bilimlerinde kullanılır. Nitel araştırma; yorumlayıcı yaklaşıma dayanır. Nitel araştırma, yapılandırılmamış gözlem, yapılandırılmamış görüşme ve doküman inceleme gibi nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı, olgu ve olayların kendi doğal ortamları içinde gerçekçi ve bütüncül bir şekilde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmadır. Nitel araştırma yöntemi ise, insanların sosyal dünyayı nasıl anladığını, deneyimlediğini, yorumladığını ve ürettiğini anlamayı amaçlayan nitel araştırmalarda izlenen tutum ve stratejileri kapsayan bir kavramdır.Nitel araştırma yöntemleri olarak

Birçok akademik çalışmada ele alınan konunun desteklenmesi ya da ispatı amacıyla anket kullanılmaktadır. Anket basitçe; bir araştırma yapmak, sonuç çıkarmak amacıyla belli bir soruyu ya da birtakım soruyu ayrı ayrı kişilere sorarak bilgi toplama işi olarak tanımlanabilir. Araştırmacı hazır anket kullanabileceği gibi kendi anketini de hazırlayabilir. Anket hazırlarken konunun yapısı dikkate alınarak soruların hazırlanması gerekmektedir. Ankette hiçbir şekilde ad, soyad, adres, telefon gibi özel bilgiler yer almaz. Araştırmada gerekli olmayan soru alanlarına yer verilmesi anketin kalabalık olmasından başka işe yaramayacaktır. Anket soruları açık ve kapalı uçlu olmak üzere iki şekilde hazırlanabilir. Açık uçlu sorular anketi cevaplayan kişilerin serbestçe cevaplamalarına olanak sağlar. Kapalı

Essay, yabancı dilde eğitim alan öğrencilerin kendisine verilen bir konu hakkında yazdığı bir ile iki sayfa arasında değişen kompozisyona verilen addır. Tüm kompozisyonlarda olduğu gibi essay da giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Yabancı dilde eğitim veren bazı üniversiteler derslerde essay istediği gibi yeterlilik sınavlarında da essay isteyebilmektedir. İyi bir essay yazabilmek için öncelikle kendi dilinize sonrasında essay yazacağınız yabancı dile iyi derecede hakim olmanız gerekir. Çünkü essay yazarken ancak akıcı bir dil kullanarak size verilen konuyu tanıtabilir, konuyu tartışabilir ve bu tartışmayı sonuca ulaştırabilirsiniz. Essay yazımına başlamadan önce giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin taslağını oluşturmanız uygun olacaktır. Giriş bölümüne konuyu özetleyen

Word içinde kitap ya da kitap bölümünün kaynak olarak gösterimi makale kaynak gösterimine benzemektedir. Kitap ve kitap bölümü kaynak gösterimi şöyledir: Kitap kaynak gösterimi: İmleç alıntılanan metnin sonuna getirilir. Başvurular sekmesinden Alıntı Ekle, Yeni Kaynak Ekle seçilir. Açılan pencereden Kitap seçilir. Word asgari olarak bulunması gerekenleri pencerede gösterir. Bir kitap kaynak gösterilirken önce yazar ya da yazarlar makale kaynağı ekler gibi eklenir. Kitap bölümlerden oluşmuyor yalnızca tek başlık içeriyorsa başlık kısmına kitabın adı yazılır. Kitabın yayın yılı, alıntılanma yapılan sayfa numarası eklenir. Yayınlandığı il ve yayınlayan kitabevi ya da kuruluş yazılır. Eğer editörlü bir kitapsa Düzenleyen kutucuğuna editör ya da editörlerin adı

Tez yazılırken kullanılan tüm kaynakların mutlaka tezde yer alması gerekir. Kullanılan kaynaklar metin içinde ya da dipnot olarak gösterilir. Metin içi kaynak göstermede birden çok yöntem bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Amerikan Psikoloji Derneği (APA) tarafından geliştirilen ve uluslararası alanda kabul gören kaynak gösterimidir. Microsoft Office Word Programı içinde APA ve birçok stil tanımlıdır. APA stilinde metin içi gösterim (Yazarın Soyadı, Yıl: Sayfa Numarası) şeklindedir. Word içinde APA ile kaynak gösterimi yapmak için başvurular sekmesinde yer alan stil kutusundan APA seçilir. İlgili metin olduğu gibi ya da yorumlanarak alındıktan sonra kaynak eklenir. Aşağıda makale kaynak gösterimi açıklanmıştır. APA’da makale kaynak gösterilirken imleç alıntılanan

Tezin dış ve iç kapağı hazırlandıktan sonra tez başlıklarının belirli stillerde tanımlanması tez yazımını kolaylaştıracaktır. Tez şablonu içinde yer alacak stilleri Word yardımıyla kolayca hazırlayabilirsiniz. Word programını açtığınızda Giriş sekmesinde sağ tarafta hazır stilleri görebilirsiniz. Hazır stilleri kullanmak yerine benim tavsiyem kılavuz doğrultusunda kendi stillerinizi oluşturmanızdır. Öncelikle hazır stil üzerine sağ tıklayarak “stil galerisinden kaldır” seçeneği ile tüm stilleri kaldırın. Kılavuzunuzu inceleyin. Başlık stillerini bulun. Giriş sekmesindeyken   işaretine tıklayarak sayfa biçimlendirmesini aktif hale getirin. Aşağıda örnek başlık stillerinin oluşturulması anlatılmıştır. - BİRİNCİ DERECE BAŞLIKLAR: Hemen hemen tüm proje ve tezlerde bu başlıklar bölüm başlıkları ya da diğer başlıkları (Örneğin; içindekiler, kısaltmalar,

blank