Şubat 2019

APA formatı akademik çalışmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. APA bir kaynak gösterme biçimidir. Genel olarak tez yazım klavuzlarında kaynak gösterme bölümlerinde bu formatı görebiliriz. Bu sebeple APA formatı çoğu araştırmacı tarafından tercih edilmektedir.   APA’nın açılımı “American Psychological Association (Amerikan Psikoloji Birliği)” şeklinde ifade edilmektedir. APA formatı çok fazla bilimsel araştırmalar yapılmaktadır ve etik kurallar gereği bu çalışmaların alındığı yerlere atıf yapılması gerekmektedir. Ortaya çıkarılan birçok akademik çalışma ile yeni keşifler ve fikirler meydana gelmektedir. Akademik alanda çalışma yapmak ve bun metin içerisinde yerleştirmenin belirli kuralları vardır. Buna karşılık olarak akademik çalışmalar yapılırken ortak dil kullanılır. Dil ayrımının yapılmıyor olması literatür taramalarında kolaylık sağlıyorken

Makale yazma; herhangi bir konuda yazılabilen bilimsel ya da sosyal içerikleri olan, özgün metinlerdir. Günümüzde birçok konuda makaleye dergilerde ve internet sayfalarında ulaşabilir. Öncelikle makale yazacak kişi bir konuda araştırma yapmış olmalı ve çıkarımları olmalıdır. Üniversitelerde genellikle tez yazımından sonra dergilerde yayınlamak adına tez konusu ile ilgili makaleler yazılmaktadır. Aynı zamanda akademik bir araştırma sonucunda yine çalışma konusu ile ilgili makalelerde yayınlanmak üzere yazılabilir. Makale yazımı konusunda belli kuralları bilmek gerekmektedir. Aşağıda makale yazma kuralları maddeler halinde verilmiştir. Makalenin konusunu belirleme; Öncelikle makale konusu ne olacak ve bu makalenin insanlığa katkısı ne olabilir? Bu durumlar tespit edilmelidir. Makale konusu ile ilgili

SPSS analizi yapma, akademik çalışmalarda ve istatistik gereken çalışmalarda kullanılan bir istatistik programıdır. Yani SPSS programı ile veri analizi yapılmaktadır. Özellikler materyal metod kısımlarında anketlere ve deneylere bağlı nicel verilerin olduğu çalışmalarda bu programlara başvurulur. SPSS anket analiz programında, verilerin analizi, ekonomi konusu ile ilgili analizler ve istatistiksel analiz değerlendirmeleri yapılmaktadır. Bu değerlendirmeler kapsamında grafik ve tablolar oluşturulmaktadır. Bilgisayar yardımı ile uygulama yapılan analiz çeşidi olan SPPS dışında STATİCA gibi başka programlarda mevcuttur. Bu programlar genellikler Lisans tezleri, Yüksek Lisans tezleri, Doktora tezleri ve makalelerin verilerini analiz etmek için kullanılırlar. Analizler bu programlara hakim olan uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. SPSS

Doktora tezi hazırlama oldukça uzmanlık gerektiren bir iştir. Tez yazımında tezin konusunun belirlenmesi önemli bir husustur. Tez konusu bütün tez kapsamını içeren bir başlıktan meydana gelmelidir. Tez konusu belirlerken herhangi bir tez danışmanından yardım almanız daha doğru olacaktır. Tez yazımına başlamadan önce tez konusunun özgünlüğü konusuna dikkat edilmelidir. Aynı zamanda tez konusu belli bir çerçeveye oturtulmalıdır. Yani belli bir plan program dahilinde zaman çizelgesi oluşturulmalıdır. Tezin konusu belirlendikten sonra tez ile ilgili Türkçe ve yabancı kaynaklardan literatür taraması yapılmalıdır. Literatür taramasından sonraki aşama tez taslağını n oluşturulmasıdır. Doktor tezi hazırlama basamaklarında, Tez taslağı genel olarak Özet, Giriş, Araştırmanın önemi,

Tez öneri formu yazma  çalışmaları başlamadan önce oluşturulan ve yapılması planlanan tezler hakkında fikir veren çalışmalardır. Tez öneri formları enstitüler tarafından tez çalışmalarının başlaması adına istenilen yaklaşık olarak 8-10 sayfalık metinlerdir. Her üniversitenin farklı tez öneri formu taslakları vardır. Tez öneri formları sadece yüksek lisans ve doktora tezleri için enstitü tarafından istenilen formlardır. Ancak genel olarak tez öneri formu taslakları kaç kısımdan oluşur? Tez öneri formları oluşturulurken dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir? Tez öneri formlarının amaçları nelerdir? gibi sorulara makale içinde cevap aranacaktır. Tez öneri formu yazma (Standart) kısımları aşağıda madde madde sıralanmıştır; Tezin Konusu Tez çalışmasının amacı Tezin kapsamının içeriği

Proje yazımı herhangi bir konu alanında olabilen, birbiriyle bağlantılı amaç olan, belli bir alanda yenilik yapmayı hedef alan, uygulamaya alındığında pozitif sonuçlar elde edilen, belli bir tasarımda ve zaman aralığında meydana getirilen özgün çalışmadır. Bilimsel bir alan araştırması yapılan projelerde; Gözlemleme yapılarak veriler toplanır, Elde edilen veriler düzenlenir. Veriler arasındaki bağlantılar tespit edilerek neden sonuç ilişkileri kurulur. Projenin sonuçları ile ilgili olarak hipotezler kurulur. Tüm projelerin hedefi belli bir çıkarımda bulunmak ve elde edilen bilgilerin gelecek nesillere aktarılmasıdır. Proje yazma konusunda, belli bir zaman çizelgesi içerisinde başlatılır ve bitirilir. Proje sürecinde; Proje konusunun ve fikrinin oluşturulması, Fikrin kağıda dökülmesi, Projenin yürütülmesi

Tez düzenlemesi genel hatlarıyla mezun durumunda olan bir öğrencinin yazmış olduğu tezin (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) üniversitelere bağlı olan enstitülerin yayımlamış oldukları tez yazım klavuzlarına göre düzenlenmesi anlamına gelmektedir. Her üniversitenin tez yazım klavuzları farklıdır. Dolayısıyla her çalışmada farklı kurallar doğrultusunda tez düzenlemesi yapılır. Tez düzenleme kısmında; kapak sayfası, satır aralıkları, sayfa numaraları, başlıklar ve alt başlıklar, içindekiler kısmı, sayfa yapısı ve kenar boşlukları, atıf ve kaynakça gösterme şekilleri, şekil ve tablo adlandırmaları gibi birçok bölüm ele alınır ve klavuzdaki kurallara göre düzenleme yapılır. Tezin düzenlenmesi tez yazım klavuzlarında belli başlı noktalara dikkat çekilmektedir. Kapak sayfası, iç

Ön lisans tezi yazma işlemi genellikle 2 yıllık yüksek okul öğrencilerinin mezun olabilmesi için gerekli olan akademik metinlerdir. Genellikle 20-50 sayfa aralığında yazılan çalışmalardır. Ön lisans tez çalışmaları lisans, yüksek lisans ve doktora tezlerine nazaran daha kolay bir çalışmadır. Ön lisans tezleri genellikle belli bir formatta taslak oluşturularak yazılmaktadır. Ön lisans tez çalışmaları oluşturulurken, tez konusu öğrencinin istediği ya da bir uzmandan aldığı yardım doğrultusunda belirlenir. Tez konusuna paralel olarak akademik bir literatür taraması yapılır. Ön lisans tezleri yüksek okul bölümlerinde alan farklılıklarına bağlı olarak nitel ya da nicel olarak yazılabilir. Nitel veriler genellikle sözel bölümlerde alan araştırmalarına bağlı olarak

İntihal oranı düşürme, genel olarak makale, tez ya da proje yazımlarında başka birisine ait olan fikrin veya düşüncenin alıntı yapmadan kaynak göstermeden metin içinde kullanılma durumunun giderilmesidir. Akademik metinlerde öncelikli şartlardan birsi intihal oranlarıdır. İntihal oranları Üniversite enstitülerinde genel olarak %15-20 oranında verilmektedir. Akademik metinlerde yapılan intihaller hiç etik değildir. Aynı zamanda emek hırsızlığıdır. Tezin ya da makalenin intihal oranlarının fazla olduğu durumlarda intihal düşürme işlemi yapılır. Genel olarak bu makale içinde intihale sebep olan durumlar ve intihali düşürme yöntemlerinden bahsedilecektir. Metin içinde intihal yapmanın birçok farklı çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir. Tez, makale içerisindeki materyal yöntem ve analiz kısımlarında

Lisans bitirme tezi yazma 4 yıllık fakültelerden mezun olan öğrencilerin, okullarını bitirmeleri için yazmaları gerekli olan akademik bir çalışmadır. Lisans tezleri genellikle 50- 70 sayfa arasında yazılmaktadır. Lisans tezleri yazma konusunda öğrenciler çok sıkıntı çekmektedir. Bunun nedeni, 4 sene boyunca bölüm dersleri ile ilgilenen öğrencilerin tez yazma ile ilgili bir tecrübelerinin olmamasıdan ileri gelmektedir. Lisans tezi yazma işleminde öncelikle yapılması gereken danışman eşliğinde tez konusunun belirlenmesidir. Bu işlem gerçekleştirildikten sonra tezde yer verilecek literatür taramalarının yapılması gerekmektedir. Literatür taraması yapılırken dikkate edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlar; Literatür taramasında, internet sayfaları ve bloglardan alınan bilgiler genel geçerliliği olmayan ve kaynak belitilmeyen

blank