Blog

AnasayfaGENELAnket Nedir? Nasıl Hazırlanır?
anket

Anket Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Birçok akademik çalışmada ele alınan konunun desteklenmesi ya da ispatı amacıyla anket kullanılmaktadır. Anket basitçe; bir araştırma yapmak, sonuç çıkarmak amacıyla belli bir soruyu ya da birtakım soruyu ayrı ayrı kişilere sorarak bilgi toplama işi olarak tanımlanabilir.

Araştırmacı hazır anket kullanabileceği gibi kendi anketini de hazırlayabilir. Anket hazırlarken konunun yapısı dikkate alınarak soruların hazırlanması gerekmektedir. Ankette hiçbir şekilde ad, soyad, adres, telefon gibi özel bilgiler yer almaz. Araştırmada gerekli olmayan soru alanlarına yer verilmesi anketin kalabalık olmasından başka işe yaramayacaktır.

Anket soruları açık ve kapalı uçlu olmak üzere iki şekilde hazırlanabilir. Açık uçlu sorular anketi cevaplayan kişilerin serbestçe cevaplamalarına olanak sağlar. Kapalı uçlu sorular ise araştırmacı tarafından belirlenen sorulardır. Bu sorular aynı zamanda anketin değişkenlerini oluşturmaktadır. Açık uçlu sorular kullanıcı tarafından yazılarak cevaplanır. Bu anket sorularına şunlar örnek verilebilir:

– Yaşınız (Lütfen yazınız)

– Cinsiyetiniz (Lütfen yazınız)

– Eğitim Durumunuz (Lütfen yazınız)

Açık uçlu sorularda özellikle yaş değişkeni gibi çok sayıda cevap içeren sorularda gerekli hallerde cevaplar gruplanır. Örneğin lise 3.sınıf öğrencilerinin yaş verileri toplanmışsa öğrencilerin yaşları 16-19 yaş arası arasında değişeceğinden gruplamaya gerek olmayabilir. Ancak çeşitli yaş gruplarından elde edilen verilerin gruplanması uygun olacaktır (Çok sayıda dağınık veriyi gruplama makalesine bakınız).

Yukarıdaki sorular kapalı uçlu olarak da hazırlanabilir. Özellikle cinsiyet, eğitim durumu, medeni hal gibi değişkenlere ait soruların kapalı uçlu hazırlanması daha mantıklıdır. Şöyle ki; genel kabul görmüş cinsiyet türleri bellidir ve erkek ya da kadındır. Eğitim durumu da herkes tarafından kabul gören ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere belirli düzeyleri içerir. Medeni hal değişkeni de benzer şekilde evli ya da bekâr olarak alınır. Ancak medeni hal belirlerken konunun özelliğine göre boşanmış ya da dul eklenebilir. Yukarıdaki değişkenlerin kapalı uçlu anket sorusu olarak hazırlanması halinde aşağıdaki gibi olur ve anketi cevaplayanın kendine uygun olan seçeneği işaretlemesi istenir.

1. Yaşınız
  18-25 yaş
  26-35 yaş
  36-45 yaş
  46-55 yaş
  56 yaş ve üstü
2. Cinsiyetiniz
  Kadın
  Erkek
3. Eğitim Durumu
  İlkokul
  Ortaokul/İlköğretim
  Lise
  Ön Lisans
  Lisans
  Yüksek Lisans
  Doktora

Anket soruları hazırlanırken anlaşılır, net olmasına dikkat edilmelidir. Anlaşılır olmayan sorular boş bırakılabileceği gibi yanlış cevap verilmesine de neden olur. Bu da sağlıklı veri elde etmeyi engeller.

YORUM YAPIN

Mühendislik alanlarında hizmet vermiyoruz.