GENEL

AnasayfaGENEL (Page 3)

SPSS analizi yapma, akademik çalışmalarda ve istatistik gereken çalışmalarda kullanılan bir istatistik programıdır. Yani SPSS programı ile veri analizi yapılmaktadır. Özellikler materyal metod kısımlarında anketlere ve deneylere bağlı nicel verilerin olduğu çalışmalarda bu programlara başvurulur. SPSS anket analiz programında, verilerin analizi, ekonomi konusu ile ilgili analizler ve istatistiksel analiz değerlendirmeleri yapılmaktadır. Bu değerlendirmeler kapsamında grafik ve tablolar oluşturulmaktadır. Bilgisayar yardımı ile uygulama yapılan analiz çeşidi olan SPPS dışında STATİCA gibi başka programlarda mevcuttur. Bu programlar genellikler Lisans tezleri, Yüksek Lisans tezleri, Doktora tezleri ve makalelerin verilerini analiz etmek için kullanılırlar. Analizler bu programlara hakim olan uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. SPSS

Doktora tezi hazırlama oldukça uzmanlık gerektiren bir iştir. Doktora tezleri yazılmadan önce alanında uzman kişilerin seçilmesi gerekmektedir. Tez yazımında tezin konusunun belirlenmesi önemli bir husustur. Tez konusu bütün tez kapsamını içeren bir başlıktan meydana gelemlidir. Tez yazımına başlamadan önce tez konusunun özgünlüğü konusuna dikkat edilmelidir. Aynı zamanda tez konusu belli bir çerçeveye oturtulmalıdır. Yani belli bir plan program dahilinde zaman çizelgesi oluşturulmalıdır. Tezin konusu belirlendikten sonra tez ile ilgili Türkçe ve yabancı kaynaklardan literatür taraması yapılmalıdır. Literatür taramasından sonraki aşama tez taslağını n oluşturulmasıdır. Doktor tezi hazırlama basamaklarında, Tez taslağı genel olarak Özet, Giriş, Araştırmanın önemi, Amacı, Sınırlılıklar, Varsayımlar

Tez öneri formu yazma  çalışmaları başlamadan önce oluşturulan ve yapılması planlanan tezler hakkında fikir veren çalışmalardır. Tez öneri formları enstitüler tarafından tez çalışmalarının başlaması adına istenilen yaklaşık olarak 8-10 sayfalık metinlerdir. Her üniversitenin farklı tez öneri formu taslakları vardır. Tez öneri formları sadece yüksek lisans ve doktora tezleri için enstitü tarafından istenilen formlardır. Ancak genel olarak tez öneri formu taslakları kaç kısımdan oluşur? Tez öneri formları oluşturulurken dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir? Tez öneri formlarının amaçları nelerdir? gibi sorulara makale içinde cevap aranacaktır. Tez öneri formu yazma (Standart) kısımları aşağıda madde madde sıralanmıştır; Tezin Konusu Tez çalışmasının amacı Tezin kapsamının içeriği

Proje yazımı herhangi bir konu alanında olabilen, birbiriyle bağlantılı amaç olan, belli bir alanda yenilik yapmayı hedef alan, uygulamaya alındığında pozitif sonuçlar elde edilen, belli bir tasarımda ve zaman aralığında meydana getirilen özgün çalışmadır. Bilimsel bir alan araştırması yapılan projelerde; Gözlemleme yapılarak veriler toplanır, Elde edilen veriler düzenlenir. Veriler arasındaki bağlantılar tespit edilerek neden sonuç ilişkileri kurulur. Projenin sonuçları ile ilgili olarak hipotezler kurulur. Tüm projelerin hedefi belli bir çıkarımda bulunmak ve elde edilen bilgilerin gelecek nesillere aktarılmasıdır. Proje yazımı konusunda, belli bir zaman çizelgesi içerisinde başlatılır ve bitirilir. Proje sürecinde; Proje konusunun ve fikrinin oluşturulması, Fikrin kağıda dökülmesi, Projenin

Tez düzenlemesi genel hatlarıyla mezun durumunda olan bir öğrencinin yazmış olduğu tezin (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) üniversitelere bağlı olan enstitülerin yayımlamış oldukları tez yazım klavuzlarına göre düzenlenmesi anlamına gelmektedir. Her üniversitenin tez yazım klavuzları farklıdır. Dolayısıyla her çalışmada farklı kurallar doğrultusunda tez düzenlemesi yapılır. Tez düzenleme kısmında; kapak sayfası, satır aralıkları, sayfa numaraları, başlıklar ve alt başlıklar, içindekiler kısmı, sayfa yapısı ve kenar boşlukları, atıf ve kaynakça gösterme şekilleri, şekil ve tablo adlandırmaları gibi birçok bölüm ele alınır ve klavuzdaki kurallara göre düzenleme yapılır. Tezin düzenlenmesi tez yazım klavuzlarında belli başlı noktalara dikkat çekilmektedir. Kapak sayfası, iç

Ön lisans tezi yazma işlemi genellikle 2 yıllık yüksek okul öğrencilerinin mezun olabilmesi için gerekli olan akademik metinlerdir. Genellikle 20-50 sayfa aralığında yazılan çalışmalardır. Ön lisans tez çalışmaları lisans, yüksek lisans ve doktora tezlerine nazaran daha kolay bir çalışmadır. Ön lisans tezleri genellikle belli bir formatta taslak oluşturularak yazılmaktadır. Ön lisans tez çalışmaları oluşturulurken, tez konusu öğrencinin istediği ya da bir uzmandan aldığı yardım doğrultusunda belirlenir. Tez konusuna paralel olarak akademik bir literatür taraması yapılır. Ön lisans tezleri yüksek okul bölümlerinde alan farklılıklarına bağlı olarak nitel ya da nicel olarak yazılabilir. Nitel veriler genellikle sözel bölümlerde alan araştırmalarına bağlı olarak

İntihal oranı düşürme, genel olarak makale, tez ya da proje yazımlarında başka birisine ait olan fikrin veya düşüncenin alıntı yapmadan kaynak göstermeden metin içinde kullanılma durumunun giderilmesidir. Akademik metinlerde öncelikli şartlardan birsi intihal oranlarıdır. İntihal oranları Üniversite enstitülerinde genel olarak %15-20 oranında verilmektedir. Akademik metinlerde yapılan intihaller hiç etik değildir. Aynı zamanda emek hırsızlığıdır. Tezin ya da makalenin intihal oranlarının fazla olduğu durumlarda intihal düşürme işlemi yapılır. Genel olarak bu makale içinde intihale sebep olan durumlar ve intihali düşürme yöntemlerinden bahsedilecektir. Metin içinde intihal yapmanın birçok farklı çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir. Tez, makale içerisindeki materyal yöntem ve analiz kısımlarında

Lisans bitirme tezi yazma 4 yıllık fakültelerden mezun olan öğrencilerin, okullarını bitirmeleri için yazmaları gerekli olan akademik bir çalışmadır. Lisans tezleri genellikle 50- 70 sayfa arasında yazılmaktadır. Lisans tezleri yazma konusunda öğrenciler çok sıkıntı çekmektedir. Bunun nedeni, 4 sene boyunca bölüm dersleri ile ilgilenen öğrencilerin tez yazma ile ilgili bir tecrübelerinin olmamasıdan ileri gelmektedir. Tez yazma konusunda bu öğrenciler uzman kişilere başvurmalıdırlar. Lisans tezi yazma işleminde öncelikle yapılması gereken danışman eşliğinde tez konusunun belirlenmesidir. Tez konusu belirlendikten sonra tezin yazılacağı ortalama süre hesaplanmalıdır. Bu iki işlem gerçekleştirildikten sonra tezde yer verilecek literatür taramalarının yapılması gerekmektedir. Literatür taraması yapılırken dikkate edilmesi

IBM Firması tarafından geliştirilen ve çok sayıda versiyonu bulunan SPSS programı adını İngilizce Statistical Package for the Social Sciences (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı) kelimelerinin kısaltılmasından almaktadır. Her ne kadar sosyal bilimler için istatistik programı olarak adlandırılsa da eğitim, sağlık ve fen bilimlerine ilişkin verilerin analizinde sıklıkla kullanılmaktadır. SPSS programı oldukça basit bir görünüme sahip ve kolaylıkla kullanılabilin bir programdır. Programın veri giriş alanı Microsoft Excel sayfasına benzemektedir. Dolayısıyla excele girilen veriler kolayca SPSS programına aktarılabilmektedir. Nicel anketler ve ölçekler yoluyla elde edilen veriler SPSS’de analiz edilebilir. SPSS ise frekans, ortalama, toplama gibi istatistikler yapılabilir. Anket yoluyla elde edilen cinsiyet, eğitim

Zaman zaman veriler ankette yer alan açık uçlu sorularla elde edilir. .Analiz edilmesi için bu verilerin gruplanması gerekebilir. Örneğin 15 ile 55 yaş arası 210 kişiden elde edilen “yaş” verileri dağınık olarak aşağıda görüldüğü gibidir: 15 32 33 19 36 39 37 40 45 49 32 17 21 42 21 34 30 36 38 33 42 16 44 46 50 40 19 38 50 28 16 44 45 25 32 37 44 33 51 21 48 23 26 19 30 37 34 36 46 39 50 38 41 45 22 34 27 30 40 52 28 37 17 39 40 52 15 52 34 49 33 16 40 42 22 39 46 48 34 50 42 32 52 55 23 52 37 22 45 15 21 44 36 47 48 53 51 37 21 28 50 49 53 44 17 40 23 37 16 50 25 53 30 30 54 33 20 25 15 16 46 47 36 41 34 51 40 48 54 34 52 15 24 49 15 17 47 30 48 37 54 23 20 21 37 40 38 32 48 46 41 23 40 47 53 38 55 49 32 30 55 30 34 26 18 28 47 51 19 38 55 41 17 40 44 33 24 36 55 26 40 50 53 42 54 25 38 51 24 36 28 29 19 24 30 47 19 54 33 55 42 37 19 21 46 41 33 49 36 38 Excel programı yardımıyla en küçük ve en büyük değer kolaylıkla belirlenebilir. Vveriler gruplanırken şöyle bir yol izlenir. - En büyük yaştan en küçük yaş çıkarılarak fark bulunur: 55-15= 40 - Grup sayısı belirlenir. Araştırmacının isteğine bağlıdır. 5 olarak kabul edelim. - Fark grup sayısına bölünerek aralık belirlenir: 40/5=8 - Gruplar şöyle oluşacaktır: 15- (15+7)22 (İlk değer dahil edildiğinde aralık 8 olacaktır). : 23-30 : 31-38 : 39-46 : 47-55           Excel programı yardımıyla veriler küçükten büyüğe

Mühendislik alanlarında hizmet vermiyoruz.