Blog

AnasayfaGENELNitel ve Nicel Araştırma

Nitel ve Nicel Araştırma

Tez, makale gibi akademik araştırmalar nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılarak yapılabilir. Çalışma sadece nitel ya da nicel yapılabileceği gibi ikisi bir arada da yapılabilir.

Nitel araştırma çoğunlukla sosyal bilimler ve eğitim bilimlerinde kullanılır. Nitel araştırma; yorumlayıcı yaklaşıma dayanır. Nitel araştırma, yapılandırılmamış gözlem, yapılandırılmamış görüşme ve doküman inceleme gibi nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı, olgu ve olayların kendi doğal ortamları içinde gerçekçi ve bütüncül bir şekilde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmadır. Nitel araştırma yöntemi ise, insanların sosyal dünyayı nasıl anladığını, deneyimlediğini, yorumladığını ve ürettiğini anlamayı amaçlayan nitel araştırmalarda izlenen tutum ve stratejileri kapsayan bir kavramdır.Nitel araştırma yöntemleri olarak derinlemesine mülakat, odak grup görüşmeleri, gözlem gibi yöntemler kullanılmaktadır. Mülakat iki veya daha fazla sayıda insan arasında belli bir amaç etrafında yapılan tartışmalardır. Özellikle niçin sorusuna cevap aranılan durumlarda mülakatlar ideal veri toplama yöntemleridir. Makale türleri şöyle sayılabilir:

– Biçimsel: Daha önceden belirlenmiş standart soru setinden oluşan mülakatlardır.

– Yarı biçimsel: Araştırmacı kabaca bir yol haritasına sahiptir, ancak cevaplayıcının bilgi ve ilgisine göre ek sorularla konunun değişik boyutları irdelenebilir.

– Biçimsel olmayan: Bu tür mülakatlar genel bir alanda var olan bilgiyi açığa çıkarmak üzere yapılır. Bu tür mülakatlar konuya hakim bir mülakatçı tarafından yapılırsa anlamlı olur.

Nicel araştırma yönteminde temel amaç genellenebilir neden-sonuç ilişkilerini açıklayan bilgiyi üretmektir. Nicel araştırma, olabildiğince yanlılıktan uzak, nesnel, neden-sonuç ilişkisini açıklayan ve örneklemden evrene genellenebilir bilgi elde etmektir. Nicel araştırma yöntemleri sayısal verilere dayalı olarak yapılan araştırmalardır ve genellikle bir ölçek yardımıyla araştırma yapılmaktadır. Bu ölçekler uluslararası alanda kullanılan ve geçerliliği, güvenilirliği kanıtlanmış ölçekler olabileceği gibi araştırmacı tarafından geliştirilen ve geçerlilik, güvenilirlik testi yapılan ölçekler olabilmektedir. Ölçekler, ifadelerden oluşmaktadır. İfadeler ise 3’lü, 5’li ya da 7’li Likert tipi ölçekler şeklinde kodlanmakta ve puanlanmaktadır. 3’lü likert tipi ölçek kodlarına “1- Her zaman, 2- Bazen, 3-Hiçbir zaman” örnek olarak verilebilir. En fazla kullanılan ölçek tipi 5’li likert ölçeğidir. Bu ölçek kodlamasına “1-Kesinlikle katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Kararsızım, 4-Katılıyorum, 5-Kesinlikle katılıyorum” örnek olarak verilebilir. Katılımcılar tarafından ifadelere verilen cevaplar puanlanarak analiz edilir ve bu puanlar çerçevesinde yorumlanır. Nicel araştırma verileri genellikle SPSS benzeri paket programlar aracılığıyla analiz edilir (SPSS Hakkında bilgi için: “SPSS Nedir ve Niçin Kullanılır?” makalesine bakınız).

Kaynaklar:

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Türnüklü, A.  (2001). “Eğitimbilim Alanında Aynı Araştırma Sorusunu Yanıtlamak İçin Farklı Araştırma Tekniklerinin Birlikte Kullanılması”.  Eğitim ve Bilim. 26 (120), 8-13.

YORUM YAPIN

Mühendislik alanlarında hizmet vermiyoruz.