Blog

AnasayfaGENELSPSS Nedir ve Niçin Kullanılır?

SPSS Nedir ve Niçin Kullanılır?

IBM Firması tarafından geliştirilen ve çok sayıda versiyonu bulunan SPSS programı adını İngilizce Statistical Package for the Social Sciences (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı) kelimelerinin kısaltılmasından almaktadır. Her ne kadar sosyal bilimler için istatistik programı olarak adlandırılsa da eğitim, sağlık ve fen bilimlerine ilişkin verilerin analizinde sıklıkla kullanılmaktadır. SPSS programı oldukça basit bir görünüme sahip ve kolaylıkla kullanılabilin bir programdır. Programın veri giriş alanı Microsoft Excel sayfasına benzemektedir. Dolayısıyla excele girilen veriler kolayca SPSS programına aktarılabilmektedir.

Nicel anketler ve ölçekler yoluyla elde edilen veriler SPSS’de analiz edilebilir. SPSS ise frekans, ortalama, toplama gibi istatistikler yapılabilir. Anket yoluyla elde edilen cinsiyet, eğitim durumu, yaş gibi değişkenlerin frekans sayıları elde edilir. Ayrıca ölçek ifadelerine verilen cevaplara ait puanların toplamı ve ortalamaları SPSS ile hesaplanabilir.

Kullanılan ölçek ya da ölçeklerin geçerlilik ve güvenirlik analizleri, normallik testi yapılabilir. Ayrıca; parametrik ve nonparametrik analizler yapılabilir. SPSS ile parametrik analizlerden Bağımsız T Testi, ANOVA Testi, Korelasyon ve Regresyon Analizleri yapılırken nonparametrik analizlerden Verilerin normal dağılım göstermemesi halinde ise; Mann- Whitney U Testi, Wilcoxon İşaretli Kruskal Wallis Testi, Friedman Testi, Ki-Kare Testi ve Cochran Testi gibi testler yapılabilmektedir. Bu testler ekranda çıktı olarak alınabilmekte Microsoft programlarına aktarılabilmektedir.

YORUM YAPIN

Mühendislik alanlarında hizmet vermiyoruz.