Araştırma Yöntemleri: Kuantitatif ve Kalitatif Yaklaşımlar Arasındaki Farklar

Kuantitatif Yaklaşım:

  • Araştırma Türü: Kuantitatif araştırmalar, sayısal verilere dayalıdır. Bu yöntem, sayısal verileri toplamak, analiz etmek ve genellikle istatistiksel yöntemlerle yorumlamak üzerine odaklanır.
  • Veri Toplama Yöntemleri: Anketler, anket formları, testler veya gözlem gibi standartlaştırılmış yöntemler kullanılır.
  • Ölçüm ve Analiz: Veriler, önceden belirlenmiş değişkenler etrafında ölçülür. Analizde sıklıkla istatistiksel analiz teknikleri kullanılır.
  • Nesnelliği Ön Planda Tutma: Kuantitatif araştırmalar genellikle nesnellik arar ve genelleme yapma eğilimindedir. Büyük ölçekli verilerle genellemeler yapmak ve örneklem üzerinden genel popülasyon hakkında sonuçlar çıkarmak önemlidir.

Kalitatif Yaklaşım:

  • Araştırma Türü: Kalitatif araştırmalar, derinlemesine anlayış elde etmeye odaklanır. Sayısal veriler yerine, açıklamalı, nitel verilere dayanır. Bu yöntem, karmaşık sosyal süreçleri, tutumları ve davranışları anlamak için kullanılır.
  • Veri Toplama Yöntemleri: Gözlem, derinlemesine mülakatlar, odak grupları, günlükler gibi açık uçlu yöntemler tercih edilir.
  • Ölçüm ve Analiz: Veriler açık uçlu şekilde toplanır ve anlamlandırılır. Analizde içerik analizi, tematik analiz gibi nitel teknikler kullanılır.
  • Derin Anlayış ve Açıklama: Kalitatif araştırmalar genellikle bireylerin deneyimlerini ve duygusal durumlarını anlamak, olayların nedenlerini anlamak ve bu olayları derinlemesine incelemek için kullanılır.

Bu iki araştırma yaklaşımı, araştırma soruları, hedefler ve veri toplama teknikleri açısından farklıdır. Genellikle araştırma sürecinde hangi yaklaşımın kullanılacağı, araştırmanın amacına ve sorularına bağlı olarak belirlenir. Kuantitatif ve kalitatif yöntemler, bir araştırma sürecinde de bir arada kullanılabilir, bu durumda “karışık metod” adı verilen bir yaklaşım ortaya çıkar. Bu, hem sayısal verilerin hem de derin anlayışın sağlanmasını amaçlar.